Gotlands Skytteförbund

GOTLANDS SKYTTEFÖRBUND
bildades 1893

Den 4 september 1893 år bildades Gotlands skytteförbund, och det skedde under ledning av majoren greve
F. Cronstadt, som av Centralstyrelsen för Sveriges frivilliga skytteföreningar anmodats att verkställa denna angelägenhet. Fem skyttegillen funnos vid denna tid på Gotland, och de voro alla representerade vid bildandet och uppgingo i förbundet. De män som voro med den gången äro nu borta. Den siste kvarlevande av stiftarna var fanjunkaren August Krusell i Fröjel, som dog 1942 vid 90 års ålder. De fem anslutna gillena voro Visby, Dalhems, Garda, Klinte och Lina. Den förste förbundsordföranden var landshövding P. G. E. Poignant. Redan 1895 avsade han sig ordförandeskapet och efterträddes av militärbefälhavaren på Gotland, överste Gustaf Björlin, genom vars insatser förbundet blev en stark och livaktig sammanslutning.
Han styrde om att kronans gevär lånades ut till gillena, han ordnade så att 30.000 skott årligen gratis delades ut till de skyttar som voro inskrivna i gillena och tillhörde landstormen, han anskaffade många priser och löste även ett flertal andra frågor.
Det ena gillet efter det andra bildades och slöt sig till förbundet, och vid åren omkring sekelskiftet hade det nått en så stark ställning, att den kunde anses vara ensamstående i riket. 

Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar togo i går sin början på I. 18:s östra bana och på Visby skyttegilles bana. Skjutningarna omfattade tävling i skolskjutning, extra skjutningar för första och andra klasserna samt Gotlands skarpskytte- och jägargilles tävlingar. I dag och i morgon fortsätta tävlingarna, varefter prisutdelning äger rum kl. 3 i morgon eftermiddag å
Visborgs slätt. I afton hålles förbundsmöte å Arbetareföreningens lokal kl. 7. Dagens skjutprogram omfattar bl.a. tävling om Visbykannan och segerskyttetävling, och i morgon ha veterarerna och förbundet Gotlands nationalbeväring tävlingsskjutningar. Gotlands Allehanda Lördagen den 27 augusti 1932 N:r 198 

Gotlands skarpskytte 18 augusti 1886   

Gotlands Skarpskytte 31 juli 1886

Skarpskytte 7 juli 1886 

Tidningsartiklar

 


Tillbaka till Förbund

Hem