G:a Gutepojkar o Töisar

GAMLA GUTEPOJKAR OCH TÖISAR

 

Stipendiaterna 2016
Klicka på bilden och läs motiveringen
                                                                             

Stipendiater 1992 —

Stipendiater  2021—

Gå gärna in nedan (Gamla Gutepojkars protokollbok 1948-2006) så kan ni följa Gamla Gutepojkar och Töisar från start. 

Tve-kampen mellan VIF Veteraner och G:a Gutepojkar den 12 maj 2017 vid Badvillan i Visby.

Gamla Gutepojkar o Töisar åren 1979-2003

Har Gamla Gutepojkar o Töisar stött VIF Gute? Kanske inte i någon större utsträckning, men när VIF Gute:s handbollsgäng gick upp i Allsvenskan vädjade ordförande i Gamla Gutepojkar o Töisar att lägga ett extra bidrag i årsavgift som sedan oavkortat skänktes till Handbollssektionen.
Under Gösta Elvinders tid som ordförande invaldes många nya medlemmar och Gamla Gutepojkar o Töisar blev en aktiv klubb med många fina möten o idrottsträffar, särskilt trekamperna mot WIF-veteranerna första söndagen i maj var en av höjdpunkterna, där det under gemytliga former tävlades i tre grenar som ofta bestod av tipspromenad, hemlig gren och som avslutning kastade man varpa. Segrarna varvades mellan föreningarna dock med ett övertag för WIF-veteranerna.
Under många år under 1970- o 1980-talet återkom frågan om inte Guteflickorna kunde få vara med i föreningen och lika ofta avslogs frågan, men till sist beslöt årsmötet 1987 att flickorna kunde få var med och blev invalda och att flickorna skulle bilda en egen sektion. Så blev ej fallet utan under 1992 blev töisarna upptagna i medlemsmatrikeln som fullvärdiga medlemmar.
Vid årsmötet 1992 avgick Gösta Elvinder som ordförande efter 17 år vid rodret och under hans tid ökade medlemsantalet från 124 medlemmar till 196. Som ny ordförande valdes Inge Löfkvist. Många nya medlemmar blev intagna i och med att flickorna upptogs i medlemsmatrikeln och idag finns det 250 medlemmar, dock c:a 120 betalande. I samband med årsmötet 1992 överlämnade Åke Hultgren ett antal gamla pokaler som Lars Bergströms fru skänkt till föreningen. Styrelsen i Gamla i Gutepojkar o Töisar beslöt att sätta upp fem vandringspriser, en var till bästa ungdomsprestation i varje sektion samt att dela ut en summa pengar. Varje sektion fick i uppdrag att utse denne. Priset utdelas varje vid Gamla Gutepojkars o Töisars årsmöte.
Gamla Gutepojkar o Töisar firade sitt 50-årsjubiléum den 13 sept. 1998 på restaurang Lindgården. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen där även en del från fastlandet hade kommit. Ett stort tack till festkommittén med Gösta Elvinder i spetsen som ordnat denna fest så fint. Många tal hölls och det berättades många fina minnen från gången tid.
Som kuriosa kan man nämna att Gamla Gutepojkar o Töisar har en handskriven års- o mötesprotokollsbok sedan starten 1948 och än idag handskrives mötesprotokollen. Denna bok måste idag var en raritet.
Till sist vill Gamla Gutepojkar o Töisar önska 100-åringen lycka till i framtiden /Inge Löfkvist/ Ur boken Hundra år med klubben

Kamratförening bildad i Stockholm

Den 30 oktober 1954 firade IF Gute sitt 50-årsjubiléum på Stadshotellet i Visby, Den 30 i månaden därpå bildades Gamla Gutepojkar en kamratförening på Hotell Malmen i Stockholm. Det hade onekligen varit lyckat om den där tidsdifferensen inte hade funnits, men vi som tog initiativet till kamratföreningen skyller på regeltekniska svårigheter, Och alldeles utan fördelar var det inte, att de båda evenemangen kom på skilda data: vi fick aktivt gutefolk med på Malmen. Främst bland dem herr ordförande Nisse Ekström himself. Att han den kvällen skulle taga sig till Kungl. huvudstaden medelst aeroplan torde icke ha förutsetts av poikarna i gränden bakom läroverkets gymnastiksal år 1904 på hösten.Men det gjorde han, och hans närvaro blev speciellt uppskattat.
Mer finns att läsa i handlingar som finns i Gotlands idrottshistoriska arkiv.

Brev med hänvisning till ovanstående

Stockholm den 1 april 1955
Fröken Maggie Lindwall
S t o c k h o l m
Härmed tager vi oss friheten vända oss till Eder egenskap av ordförande i Föreningen Gotlandstöisar i Stockhholm.
Som möjligen är Eder bekant bildades i höstas en ny, alldeles speciell gotlandsförening i Stockholm, nämligen Idrottsföreningen Gutes Kamratförening. Det beslutades på det konstituerande sammanträdet, att även Guteintresserade Gutedamer skulle kunna inväljas i föreningen. Emellertid är det inte lätt för oss att leta reda på gotländska damer här i den visträcka huvudstaden. I all synnerhet hör det till livets stora besvärligheter att veta, vad fröknarna heter som fruar. Men nöden är uppfinningarnas moder, och vi har kommit på idén att tillskriva ordföranden i den yngsta gotländska damsammanslutningen för att anhålla om en adressförteckning på dem av Edra medlemmar, som kunna antagas vara hugade att ansluta sig. Någon konkurrent till övriga gotlands-föreningar i Stockholm vill vi inte ha. Vi vet, att vår förening, som redan sagts, är av speciell natur. Vår uppgift är att ekonomiskt och psykologiskt stödja hemmaföreningen och att träffas och ha trevligt och uppliva gamla idrottsminnen. Det räcker dock mycket bra att vara vän av IF Gute, några egna idrottsantecedentia krävs alls. Detsamma gäller givetvis det kvinnfolk, som vi nu så nyfiket väntar på. En dam har f.ö. redan brutit isen och begärt inträde.
Vi bifogar medlemsmatrikel över 71 st. trevliga gotlandssorkar. Flera har anmält sig men ännu inte invalts.
Vi vågar hoppas,att Ni vill tillmötesgå oss i vår anhållan genom att inom en snar framtid sända de åstundande adresserna till undertecknad Enström, Götgatan 10, Sundbyberg, och tackar på förhand hjärtligt för Eder välvilja.

Med Gutehälsning
Rudolf Tiberg
/Berndt Enström

Verksamhetsberättelse 1959/1960

Idrottsföreningen Gutes Kamratförening i Stockholm får härmed avgiva följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden l/7 1959 – 30/6 1960.

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Rudolf Tiberg ordförande
Roland Norberg vice ordförande
Berndt Enström sekreterare
Folke Jacobsson skattmästare
Ivar Lyth klubbmästare
Richard Kupper ledamot utan särskild funktion.

Vid verksamhetsårets ingång hade föreningen 93 medlemmar och vid dess utgång 94 medlemmar. Två medlemmar har nämligen invalts, och en, Torsten Bergenström, avlidit. Torsten Bergenström tillhörde de första årgångarnas gutepojkar, och han var Gutes ordförande 1908 – 1910. Han var tillika en av initiativtagarna till kamratföreningen.
Årsmötet hölls på Restaurang Bygget den 13 november. Årsmötet anslog Kr. 500:- till IF Gute, varav Kr. 100:- skulle användas för ungdomsverksamheten. Antikvarien ooh gotlänningen Erik B. Lundberg kåserade mycket intresseväckande om gotlandskyrkor, och av hr Lundberg själv tagna underbara bilder av huvudsakligen interiörer från ett stort antal av kyrkorna visades.
Representanter för kamratföreningen torde inte ha saknats bland publiken vid någon av de seriematcher, som Gutes fotbollslag spelat i Stockholm under verksamhetsåret, och till de flesta av dessa har privatbilar ställts till förfogande för transport av laget från Bromma till valplatsen. Dessa åskådare har haft stor anledning att glädja sig, eftersom gutepojkarnas prestationer fört upp laget till serieseger med därav följande avancemang till div. III.
Den avgående styrelsen vill rikta ett varmt tack till kamratföreningens medlemmar och uttalar förhoppningen om en lyckosam fortsättning på föreningens arbete.

Stockholm den 1 december 1960
Rudolf Tiberg, Roland Norberg, Folke Jacobsson,
Ivar Lyth, Richard Kupper, Berndt Enström

Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsberättelse 2004
Verksamhetsberättelse 2003

Gamla Gutepojkars protokollbok 1948-2006
Bilder Gamla Gutepojkar o Töisar

gutes fotbollslag


HEM