1880-talet

1880 Stefanigillet På initiativ av handlaren J L Kahlqvist i Etelhem bildas Stefanigillet 1880. En sammanslutning ute på sydöstra Gotland, som skulle medverka till att bevara de gutniska idrotterna. Kanske ville man visa att folk här ute i sydost, där fästet för parken är som starkast, också ville medverka och visa att vi bryr oss om att verksamheten får det stöd den förtjänar.

1885 Gymnastikföreningens  i tisdags gifna föreställning var besökt af åskadare till så stort antal, som salongens utrymme medgaf så att tillställarne  åtmlnstone då fingo glädja sig åt, att intresset för saken blifvit tillbörligen väckt och att deras uppoffringar för denna ädla och vackra sport icke lemnats alldeles utan afseende såsom merändels här är fallet med allt nytt. Den talrika publiken uttryckte äfven nu sina sympatier for gymnasternas ådagalagda skicklighet, vihet och kraftyttringar.Gotlands Tidning Torsdagen den 16 april 1885.

1885 Visby bollklubb hade i söndags å Södra Byrummet pristäflan i gotländska folklekar. Deltagarna i år 240 eller 100 mer än förlidet år, och täflingarna hade ditlockat åskådare till tusental. 17 pris å 10 kr. och 6 pris å 5 kr utdelades, hvarefter klubbens ordförande handlanden Carl Lundin föreslog en skål för täflarne, hvilken besvarades af fanjunkaren Hägg med tacksamhetsord till Visby Bollklubb. Gotlands Tidning Lördagen den 22 augusti 1885

1885 21 december Visby Bollklubb hade i söndags å stadshotellets stora festlokal arrangerat en ”Aftonunderhållning”, som var talrikt besökt af ledamötarne och inbjudne. Å klubbens lilla smakfulla teater utfördes ”Stor Varite Föreställning”, enligt ett särdeles omvexlande och synnerligen anslående program, och när som helst får höra en så vacker 1:e tenor och sannt musikaliskt utförd duett, som ”Bachussångarne” Klangelins och Klingelins tillika värdiga och allvarliga föredrag vid novisens intagande i Bachi tempeltjenst; likasom man alltid med nöje skall se och höra slika damer, som Mille Dally Chanssonette från Eldorado i Calcutta, frök:a Leionie och Esmeralda från S:t Petersburg, samt systrarna Smith från Gåsemora å Fårö, att icke tala om den ”förskräcklige” atleten Billini, som utvecklade en förvånansvärd styrka.
Gotlands Tidningar Måndagen den 21 december 1885  
1886 Visby Bollklubb verkar alltmer välgörande för att stadens ungdom bereda tillfällen till helsosamma och uppfriskande idrotters utöfvande. Sålunda har klubben, förutom sina om sommaren hållna mer och mindre allmänna boll- och varpspel, kappseglingar m. m., i vinter på ett tidsenligt sätt omhändertagit skridskoåknings-sporten, medelst en isbanas anordnande i yttre hamnen, och hade man i går nöjet att derstädes se ungdomen röra sig ”på stålklädd” fot i brokigt vimmel, raskt och hurtigt, hvaribland icke så få damer och flickor.
I går afton gaf klubben å sin teater i Stadshotellet ett societetspektakel, dervid inför fullsatt salong uppfördes ”Rika morbror” och ”Ett rum att hyra”. Den särdeles animerade publiken, gaf under aftonens lopp lifligt tillkänna sitt bifall, och tacksamhetskänsla för och erkännande af klubbens vackra sträfvan för beredande af detta estetiska nöje, såsom ett angenämt afbrott i vårt eljes qvafva samhälle.
Gotlands Tidning. Måndagen den 22 Februari 1886. N:r 15.   
1886 Ett femtioårs-jubileum Gotlands Skarpskytte- och Jägare-Gille hade tisdagen den 26 jan. 50:de årsdagen sedan stiftelsen, i anledning deraf arrangerat en festtillställning å stadshotellets stora våning. Trappuppgången dit var klädd med friska granar, bakom hvilka syntes ett par uniformerade jägare posterade, och upplystes så väl trappan som öfre korridoren genom en lampa uppburen af en qvinnofigur i kroppslig storlek.
Inkommen i stora salongen, som var brillant och festligt upplyst, syntes i fonden, eller å non-a kortväggen två mot hvarandra lutade vapensköldar, hvarå på den till höger lästes: ”M. S. v. Hohenhausen 1836-1849” och på den venstra: L. H. v. Hohenhausen 1884-”, närmast omgifha af granar och lefvande växter samt ytterst å ömse sidor en smakfull dekoration af svenska flaggor, hvaröfver tronade två väldiga örnar. Under denna fonddekoration voro Gillets klenoder, Cart X Gustafs jagtflaska med bägare, det stora dryckeshornet m. m., pluserade, och der framför talarestolen.
Öfver dörren på venstra långväggen i salen hade anbringats en vacker dekorution af sinnebilder från kriget och jagten, och på sidorna derom fyra vag pensköldar, hvarå lästes: ”af Dahlström 1849-1858”, ”Bildt 1858-1862”, ”Gyllenram 1862-1874”, ”v. Vegesack 1874-1884”, och var väggen för öfrigt dold af granar och lefvande växter. På norra kortväggen lyste ett stort O med furstlig krona.
Sedan Gillets förthandlingar för dagen blifvit afslutade, vidtog den mera åt glädjen egnade delen af detta festliga samqväm. Högtidstalet hölls af adj. dr. L. Kolmodin, som skildrade Gillets verksamhet under förflutna 50 åren. Gillets ordförande, öfversten m. m. L. H. v. Hohenhausen öppnade derefter raden af de många skålarna med en vältaligt försdlagen skål för ännu lefvande stiftarne af gillet, hvilka blifvit till festen inbjudne, men hvaraf endast två. konsul R. Cramér och f. kapten frih. Åkerhjelm, voro närvarande, och som slöts med sång.
Ordf. utbragte härefter för konungen, såsom Gillets beskyddare, en skål, som med hänryckning tömdes och åtföljdes af sång, hvarefter för landshöfding Poignant föreslogs en välkomstskål såsom Gillets gäst. Af Gillets vice ordf. jägmästaren Sylvan, föreslogs i anledning deraf att Gillet nu efter femtio år kunde såsom ordförande helsa brorsonen till stiftaren, landshöfding M. S. v. Hohenhausen, ”redlig, ridderiig, bepröfvad i krig och fred”, en skål för ordföranden, hvilken i hjertliga ordalag besvarades. Vidare föreslogos skålar för ännu lefvande f. d. ordförandena frih. Bildt, Gyllenram och v. Vegesack, samt afsändes telegram till konungen, hr Bildt i Beriin samt till hrr Gyllenram och v. Vegesack i Stockholm. Från konungen, samt från generalerna v. Vegesack och Bildt hade Gillet nöjet att ännu under aftonens lopp erhålla telegramsvar.
Den angenäma och i allo väl arrangerade festen, den/id Holmstrupska kapellet utförde musik, slöt något efter midnatt.
Gotlands Tidning. Måndagen den 1 Februari 1886. N:r 9. 
1886 Bollklubben gaf i söndas en andra teaterföreställning å sin teater å stadshotellet, dervid samma pjeser utfördes, som vid första repres ????????. Den talrika publiken uttryckte många gånger och lifligt sin tillfredsställelse, synnerligast under loppet af andra pjesen ”Rum för resande”, som speltes fullkomligt con amore.
Gotlands Tidning. Onsdagen den 10 Mars 1886. N:r 19.  
1886 Skarpksytte- och jägaregillet hade i torsdags extra sammanträde, då bifall lemnades till ansökan från några skyttegillen att få ingå som underafdelningar af gillet. Årliga afgiften bestämdes till 10 kronor för hvarje gille, hvars ledamöter kommer att anses som ledamöter af gillet.
Gotlands Tidning. Onsdagen den 7 Juli 1886. N:r45 & 46.  
1886 Gotlands Skarpskytte- o. Jägaregilles allmänna prisskjutning kommer att äga rum å skiutbanan vid Österport Måndagen den 16 nästkommande Augusti dervid 3:ne pris komma att utdelas till ett sammanlagdt värde af 100 kronor och hvarvid i öfrigt tillgår enligt följande bestämmelser:
Skjutningen sker emot tioringad tafla på 400 fots afstånd, och få dervid användas gevär af hvad slags konstruktion som helst. De, som vilja deltaga i denna täflingsskjutning, böra å gillets skjutpaviljong anmäla sig hos rustmästaren, kapten Lindström, sagde dag kl. 9 f. m., och eriäggas dervid af ledamöter 2 kronor 50 öre i skottafgift före skjutningens början. Ammunition till remingtongevär tillhandahålles mot betalning.
Sedan prisskjutningen är afslutad, täflas om gillets medalj, hvarefter prisutdelningen försiggår, dervid äfwen framl. landshöfdingen v. Hohenhausens minnespris, 15 kronor, kommer att tilldelas den af gillets ledamöter, som vid dagens pristäfling uppnått högsta antalet poäng.
Visby den 29 Juli 1886. Styrelsen.
1886 Täflingsskjutningen i torsdags försiggick ganska raskt, så att redan kl 6 e. m. kunde öfversten v. Hohenhausen verkställa prisutdelningen. I täflingen deltogo 295 skyttar, af hvilka 71 tilldelades pris af statsmedel till ett sammanlagt värde af 2,463 kr. högsta priset 100 kr. togs af J. Sandholm af Stenkumla skyttegille för 67 poäng (förl. år uppnådde blott 62 p.; fyra skyttar kommo dernäst med hvardera 56 p. – Jägmästaren Sylvan var förordnad att leda skjutningen, befälet öfver skyttarne fördes af kaptenerne Ternstedt och Aspegren samt löjtnant Edström.
Gotlands Tidning Lördagen den 7 Augusti 1886. N:r5 8. 
1886 Gotlands skarpskytte- och jägaregille hade i måndags allmän prisskjutning å gillets skjutbana utanför Österport.
Omkring 60 skyttar täflade om gillets tre pris, uppgående till ett sammanlagdt värde af ett hundra kronor. Skjutningen egde rum med fem skott mot tioringad tafla på 400 fots afstånd. Första priset, ett gevär, erhöll K. Fahlstedt i Sanda för uppnådda 46 ringar, andra priset, ett dryckeshorn, A. Hällström i Stenkyrika för 45 ringar samt tredje priset, en jagtväska, A. Klintberg i Vestkinde för 44 ringar.
I täflan om gillets medalj deltogo tio skyttar, som i föregående skjutning uppnått högsta antal ringar. Ingen af desse uppnådde dock det antal ringar, som berättigade till gillets medalj, hvilken således ej i år kunde utdelas. Utdelningen af gillets pris vertkstäldes af öfverste v. Hohenhausen på sedvanligt sätt med en lyckönskan till segerskytten Fahlstedt samt en välönskan för gillets firamgång.
Skjutningarne leddes af gillets rustmästare kapten H. Lindström; såsom prisdomare tjenstgjorde major Caristedt och kapten Aspegren.
Gotlands Tidning. Onsdagen den 18 Augusti 1886. N:r 61. 
1886 Visby bollklubb hade till i söndags ordnat en allmän täflan I gotländska folklekar, dervid 224 personer från åtskilliga delar af ön deltogo. Ett pris af 10 kr. tilldelades de vinnande i 16 ”våg”, och 5 enskilde bollspelare erhöllo ett extra pris af 5 kr. hvardera. – Sällskapet D. B. V. hade härtill bidragit med 200 kr., och utdelades dessa pris af klubbens ordförande handl. J. Munthe, hvilken tackade landtmännen för det intresse, hvarned de synas städse omfatta och deltaga i dessa idrotter, hvarefter possessionaten G. Heriitz i Vestergarn å landtboarnes vägnar egnade bollklubben ett varmt tack.
Gotlands Tidning. Lördagen den 11 September 1886. N:r 67 & 68.  
1886 Visby segelsällskap anstälde i söndags morse en segelöfhing, under befäl af kapt. Ludvigson, med 6 båtar, som kl. 8 vid god bris lemnade hamnen och återkommo kl. 12 på middagen.
Gotlands Tidning. Lördagen den 11 September 1886. N:r 67 & 68.  
1886 Idrott. Ett antal medlemmar af Visby bollklubb voro i söndags inbjudna af Klintehamnsboer att idka pärkspel. Första spelet vanns af inbjudarne, äfvensom två bland de sista spelen, hvaremot stadsboarne vunno alla de öfriga. Emottagandet och vistelsen på Klintehamn bar prägeln af det mest gästfria och vänliga varor var förtäringen luxiöst fin, hvarför äfven i denna del af nöjet stor och allmän belåtenhet uttrycktes å gästernas vägnar.
Gotlands Tidning. Lördagen den 18 September 1886. N:r 69 & 70.  
1887 Varmbadhuset serveras varma hafsvattenbad, gyttje- och tallbarrsbad m. fl. Ingen inskrifningsafgifl. Hvarje och en välje sjelf sin läkare, hvars föreskrifter noga följas. Hvarje badande disponerar ensam afklädningsrum. Lokalen nyreparerad, hålles snygg och proper. Biljetter säljas endast i MARMOR-EXPOSITIONEN.
Herman Lindström. Gotlands Tidning. Fredagen den 29 Juli 1887.
1887 Gångsport. I onsdags förliden vecka hitkommo med ångaren Gotland ynglingarne Gustaf Gyllenhammar och N. Hårleman, hvilka gående färdats från Göteborg till Vesten/ik, en vägsträcka af cirka 40 mil och detta på 8 dagar; öfver hufvud taget 5 mil på dagen. De hade dervid passerat genom städerna Borås, Ulricehamn, Jönköping, Eksjö och Vimmerby. I går afton afreste de raska ynglingarna härifrån till Stockholm, hvarifrån de fortsätta hemfärden gående till Göteborg.
Gotlands Tidning. Lördagen den 2 Juli 1887.
1887 Badhusaktiebolaget hade i onsdags bolagsstämma under ordförandeskap af d:r C. J. Bergman. Inkomster förl. år 1,085:76 utgifter 435:19 Behållning 650:57 hvaraf utdelades till lottegarne 600 kr. eller 6 procent.
Gotlands Tidning. Lördagen den 12 Mars 1887.
1887 Varmbadhuset serveras varma hafsvattenbad, gyttje- och tallbarrsbad m.fl. Ingen inskrifningsafgift. Hvarje och en välje sjelf sin läkare, hvars föreskrifter noga följas. Hvarje badande disponerar ensam afklädningsrum. Lokalen nyreparerad, hålles snygg och proper.
Biljetter säljas endast i MARMOR-EXPOSITIONEN. Herman Lindström.
Gotlands Tidning. Fredagen den 29 Juli 1887. N:r 46 & 47.
1887 Gymnastiska centralinstitutet. Bland elever till instrutörskursen äro kommenderade underlöjtnanten vid Gotlands artillerikår E. G. Hellgren och underiöjtnanten vid Gotlands infanteri U. A. T. Bolin.
Gotlands Tidning. Lördagen den 10 September 1887. N:r 56 & 57.