1920-talet

Wisby Simsällskap bildades 23 augusti 1922 i Visby Högre allmänna Läroverks gamla sångsal av: Gymnastikdirektör Sven Montán, Löjtnant B.A. Ljungholm, Övermontör C. Wallin, Juvelerare E. Swensson och Redaktör Gösta Storm.
Gutavallen. Gotland och Visby är fantastiskt. Det finns nästan inte en liten bit mark som inte har en historia. Platsen där Gutavallen ligger på kallas Östra By rummet dvs ”Stadens öppna östra plats”. Här var förr ett stort sankt betesområde där man under dagen släppte ut kreaturen för att på kvällen åter föra in dem i ladugården i staden. Området var vissa årstider vattenfyllt och otillgängligt. En utdikning skedde först på 1870-talet. Under början av 1900-talet hade idrottsföreningen Gute en egen idrottsplats borta vid Järnvägsstationen. Visby I F tränade i Östergravar och IFK disponerade planen vid Strandgärdet. När man genomförde tävlingar användes de militära idrottsplatserna framför allt ute på Visborgsslätt. 1904 anordnade Visby en industri- och lantbruks-utställning som förlades hit till östra Byrummet. I anslutning till industriutställningen iordningsställdes också en idrottsplats. På östra sidan mot Solbergagatan byggdes en mindre läktare. På gamla bilder verkar idrottsplatsen ha varit omgiven av ett högt plank.
Gutavallen i Visby. Gotlands idrottsförbund gjorde vid upprepade tillfallen försök att lösa idrottplatsfrågan. År 1921 hade man ett förslag som tillställdes Drätselkammaren och samma år erhöll Södra Sveriges Statsarbeten uppdraget att påbörja plansprängning och dränering efter ritningar uppgjorda av ingenjör Nohrling, Stockholm. Arbetet gick långsamt men under våren 1924 överlämnades förvaltningen av idrottsplatsen till Gotlands Idrottsförbund. Den 18 maj 1924 avhölls den första tävlingen som arrangerades av Visby IF. Under våren 1927 skulle H.KH.Kronprinsen (sedemera kung Gustaf VI Adolf) besöka Visby och man beslöt att genom landshövdingen anmoda Kronprinsen att förrätta invigningen. Invigningen ägde rum den 27 maj 1927 i samband med en stor idrottsfest med deltagare Ifrån land och stad och i närvaro av tusentals åskådare.
Idrottsplatsen erhöll då namnet Gutavallen. (Den omgivande muren tillkom som nödhjälpsarbete 1931.) Platsen finns även med i vår historia. På höjdsträckningen öster om oss grundades år 1246 nunneklostret Mon Solis, Solberga Kloster. Klostret tillhörde cistercienserorden, samma orden som år 1164 byggde klostret Sancta Maria de Gutnalia i Roma. De kristi tjänarinnor som levde här hade själva valt att avge klosterlöftet. De framlevde sina dagar efter fasta scheman och under sträng disciplin. Varför och exakt när nunnorna flyttade in innanför stadsmuren vet man inte men det skedde under 1400-talet. Klosterbyggnadema fick förfalla men man vet att klostrets kyrkogård fanns kvar ännu år 1711, då den användes för begravning av dem som dog i en då härjande pestepidemi. Så kom då det ödesdigra året 1361, då den danske kungen Valdemar med tillnamnet Atterdag den 22 juli landsatte trupper på Gotlands västkust i trakten av Eksta – Fröjel. Delar av den 2000 man starka gotländska bondearmén hade , utan hjälp ifrån Visbyborgama, varit insatta i strid mot danskarna vid Ajmunds bro och vid Fjäle myr. Det avgörande slaget stod enligt den latinska inskriptionen på korset strax norr om klostret utanför Visby ” I Herrens År 1361 på tredje dagen efter Jacobi ( 27 juli) föll gutarna framför Visby portar i danskarnas händer. Här är de begravda. Bed för dem.! Huvuddelen av armén kan ha samlats till Roma och marscherat därifrån under den 26- 27 juli. Vilken armé som nådde Visby först vet man inte men båda kom hit. Man vet inte heller platsen där förbanden ställdes upp. Att även den här platsen berördes under den våldsamma sammanstötningen är mycket sannolikt. Kung Valdemars bättre rustade vana yrkeskrigare och hans kavalleri fullkomligen slaktade den gotländska bondehären. I Visbyfranciskanernas analer anges antalet stupade till 1800 gutar , där andelen ungdomar , halta och lytta var stort. Med Digerdöden år 1350 i gott minne och den varma sommardagen mitt rötmånaden 1361 gjorde att man snabbt grävde massgravar uppe vid Solberga kloster där liken kastades ner.
Vi har väl alla våra egna minnen förknippade med Vallen, mina första minnen härrör sig till början av 50-talet och då i samband med folkskolornas idrottstävlingar och då Vallen kändes som en hemmaarena. Här fanns också Folkskolans skridskobana på vintern .Och den buttre men hjärtesnälle vaktmästaren David Wulff som skötte allt Att få spela fotboll på Vallens gröna gräs var också en pojkdröm och jag tror att första gången var 1957 då vi, Visby AIK:s juniorlag blev distriktsmästare. // Per-Åke Sporre
1920 Stenkumla skyttegille hålles årssammanträde hos undertecknad söndagen den 7 mars kl. 2 e. m. Ledamöterna erinras om att så mangrant som möjligt infinna sig förval av ordförande i den avgåendes ställe.
O. A. Pettersson.
Gotlands Allehanda Onsdagen den 3 mars 1920 N:r 52 
1920 Biltävlingens vinnare Stockholm, 10 mars. I biltävlingen erövrades vinterpokalen av P. Björkman på Buick och Göteborgspokalen av C. Sandberg på Hupmobile.
Gotlands Allehanda. Onsdagen 10 mars 1920. N:r 58. 
1920 Fardhems skyttegille anordnar enskild fältskjutning mot Sandarvekulle söndagen den. 21 innevarande mars kl. 9 f. m. Samling vid skjutbanan. Allmänheten, varnas att beträda det med röda flaggor utpekade området. Årsmöte hålles kl. 2 e. m. Alla skyttar välkomna. Extra pris utdelas. STYRELSEN.
Gotlands Allehanda. Onsdagen 10 mars 1920. N:r 58. 
1920 Visby badhusaktiebolag höll i går afton sitt årsmöte härstädes under bankkamrer Anton Petterssons ordförandeskap. Ansvarsfrihet beviljades dervid styrelsen och balansräkningen fastställdes. Av den under året uppkomna vinsten beslöts en utdelning av 10 % till aktieägarne. Till ledamöter av styrelsen återvaldes bankkamrer Ant. Pettersson, bankdir. Henrik Ihre och grosshandl. Alftr. Palm och till ersättare sjömanshusombudsman Edm. Smitterberg och hamnmäst. Nils Friberg. Revisorer blevo målaremästare Gust. Pettersson och handl. Wilh. Ljungberg med disp. Axel Cederaren. som suppleant.
Gotlands Allehanda. Tisdagen 16 mars 1920. N:r 63. 
1920 Vid fäkttävlingen på lördagen om konungens vandringspris för militärlag, varvid 8 regementen vore representerade,
placerade sig Gotlands Infanteriregementes lag, bestående av löjtnanterna H. Edgardh, H. Snöbom och E, Råberg, som det tredje i ordningen. Vandringspriset tillföll Svea artilletiregementas lag.
Gotlands Allehanda. Tisdagen 23 Mars 1920. N:r 69.
1920 Visby Bollklubb har på igår hållet sammanträde, å Stadshotellet beslutat att till sina representanter utse vid Föreningen Gotländsk idrotts årsmöte löjtn. E. Nyberg och stadskassör A. Dahlbäck med kapten, B. Lindwall som suppleant samt vid Gotlands idrottsförbunds årsmöte stadsfogden C. Lindström och järnhandl. E. Stenbohm. Gotlands Allehanda. Tisdagen 23 Mars 1920. N:r 69.
1920 Gotlands idrottsförbund höll i söndags sitt årssammanträde här, varvid till styrelse valdes kapten L. A:son Runeborg, ordf., löjtn. Snöbohm, v ordf., stadsfogde C. Lindström, skattmästare, furir E. Hellström, sekr. furir E, Lundgren, v. sekr., löjltn. H. Edgard och sergeant I. Persson samt hrr- B. Smedberg, W. Böttiger, G. Nilsson och V. Jonsson med hrr A. Johansson och E. Frigren som suppleanter. Revisorer blevo styckjunkare Klintborg och sergeant Pettersson med furir Hultberg som ersättare. Till representanter vid riksförbundets årsmöte valdes kapten Runeborg och löjtnant Edgard. Hr Dan. Wassberg, som nu på grund av avflyttning från ön avgick från sin befattning, som förbundets sekreterare, blev av mötet föreslagen till erhållande av förbundets, förtjänstmedalj i guld. Gotlands idrottsförening hade likaledes sammanträde på söndagen, varvid stadgar antogos. Till föreningens ordförande utsågs hr B. Smedberg i Ekeby.
G
otlands Allehanda Tisdagen den 30 Mars 1920 N:r 74 
1920 Visby bollklubb hade i går eftermiddag sitt årssammanträde å Stadshotellet. Sedan revisionsberättelsen föredragits och ansvarsfrihet beviljats, förrättades val av funktionärer. Därvid utsågs stadsfogden Carl Lindström till ordförande för året, apotekare N. Sandström till vice d:o, bankkassör R. Olin till skattmästare och järnhandl. E. Stenbohm till sekreterare samt styrelsesuppleanter stadskassör A. Dahlbäck och kapten B. Lindwall. Till revisorer valdes disp. S. Wikström och bankkamrer Wilh. Klint med bank-tjänsteman Nils Karlstegen och tandinge Hugo Johansson Som suppleanter.
Gotlands Allehanda Torsdagen den 1 April 1920 N:r 76 
1920 Visby Idrottsförenings föreningstävlan terränglöpning ägde igår rum med start och mål å planen vid lasarettet. Banan gick förbi kalkugnen ut till Bingers kvarn, därifrån tillbaka till fjärdningsstolpen, norrut, vidare förbi galgen tillbaka till startplatsen. Endast 7 man deltogo i tävlingen, men så var vädret ej heller vidare lockande för någon idrottstävlan, i det en iskall dimma svepte över nejden. Som första man inkom furir Liebertz, tvåa blev furir Bergstrand och trea furir Andersson. Söndagen den 18 dennes tävlas om distriktsmästerskapet terränglöpning, då samtidigt tävlas om kapten Lindwalls vandringspris, Visby Idrottsförening kommer då att representeras av ett fyrmannalag.
G
otlands Allehanda Tisdagen den 6 April 1920 N:r 78 
1920 På Solvallabanan placerade sig vid söndagens tävlingar Baltzar från Klintehamn på tredje plats i andra loppet. 
1921 Startade Gotlands Allehandas stafett, som var en slags stadslöping för 20-mannalag och första tävlingen samlade 500 deltagare. Initiativtagare till propagandatävlingen var Rudolf Tiberg.
1921 Som första Specialdlstriktsförbund (SDF) bildas Gotlands Fotbollsförbund den 8 april.
1921 Den 20 november 1921 tog ett antal motorentusiaster Wisby Stadshotell i besittning. Innan man skilts åt för kvällen hade Gotlands motorförening, GMF bildats.
1922 Hölls första landskapsmatchen i friidrott gick mot Blekinge i Karlshamn.
Wisby Simsällskap bildades 23 augusti 1922 i Visby Högre allmänna Läroverks gamla sångsal av: Gymnastikdirektör Sven Montán, Löjtnant B.A. Ljungholm, Övermontör C. Wallin, Juvelerare E. Swensson och Redaktör Gösta Storm.
1922 får flickorna för första gången vara med i en ungdomstävling (Föreningen Gotländsk Idrott) i ”ränne ei kamp” (löpning) samt ”haug- och langgstikel” (höjd- och längdhopp). Redan under det förra seklet fanns flickorna eller då kallade ”peikoma” med och tävlade mot i första hand gårdens ”dränggar”.
1923 bildas Stånga IF och naturligtvis blev folkskolläraren och FGI-ledamoten Reinhold Dahlgren dess första ordförande. De första idrotterna som togs upp var löpning, varpa. pärk och fotboll. Fotbollen var på stark frammarsch på Gotland och sågs som ett hot mot pärken. Det sägs att folkskollärare Dahlgren mer eller mindre förbjöd fotbollsspel på skolrasterna. Det skulle spelas pärk!
1923 Bildades Klintehamn IK
1923 Fordlastbilar i idrottens tjänst. . . Numera klassiska Gumbalde äng i Stånga var för första gången tävlingsplats för en stor distriktstävling i gotländsk idrott det året. Våra gamla idrottslekar hade f. ö. en god säsong, enligt idrottsledaren
Gunnar Nilsson. Han skrev så här i sin förbundsrapport: ”Sträcker man sina blickar emellertid ut över hela öns idrottsliv under den gångna sommaren med avseende på de inhemska lekarna kan man utan överdrift säga, att det varit allmännare och livligare än det varit på många år. Orsakerna härtill får man tillskriva dels de många hållna tävlingarna förenade med idrottsbasarerna och dels det förhållandet att Fordlastbilar numera finnas i ganska stor utsträckning och möjliggöra för de mera avlägsna lag på ett behändigt och relativt billigt sätt kunna möta upp vid tävlingar och idrottsfester.”
1924 Första Stångaspelen hålles på Gumbalde äng.
1925 I.S Hansa bildas 1925 som utbrytning från Visby IF men lades ner hösten 1926. Trots att de bara var med två säsonger hann de ha både B- och J-lag resp delta i tillfälliga trelagsdrabbningar (exv trea i mötet mot segrande VIF B och Slite). Dräkt stålgrå. Oklart om ev samband med den senare brottningsklubben ”BK Hansa”, varifrån en grupp boxare år 1942 anslöt sig till AIK. Tjugo år senare. skulle namnet åter dyka upp, men då på Sudret.
1927 Gutavallen invigs den 26 maj av dåvarande kronprinsen sedermera kung Gustav VI Adolf. Även kronprinsessan Louise deltog.
Den 17 juli spelas första landskampsmatchen i fotboll mot Blekinge. Matchen spelas på Gutavallen och Blekinge vinner med 4-1.
1927 bildas Stockholms Varpaförbund och det är lovvärt då det är nästan 20 år innan Gotlands och Svenska Varpaförbundet bildas.
Det är uppflyttade gotlänningar och kamratgäng i huvudstaden med Föreningen Gotländsk Idrotts hedersledamot Macke Hejdenberg som en av initiativtagarna.
1928 I juni — den 3 närmare bestämt — var det stor (500 personer) publik på Gutavallen. Då gick Visby IF:s första stadslöpning med sex deltagande lag. Loppet blev en sportslig och organisatorisk triumf. Visby IF vann huvudklassen.
1928 Stångaspelen avgörs på Visborgs slätt och Gutavallen.
1928 ”Bandydamer” på Visby-besök.
Visby hade midsommarbesök av ett par Norrköpings-föreningar och en trupp från Stockholms Kvinnliga Bandyklubb.
Förbundsstyrelsen skrev så här om besöket i sin berättelse: ”Publiken hade tack vare dåligt (!) väder infunnit sig ganska talrikt.Det som kanske mest bidrog till deras intresse var en grupp flickor från Stockholms Kvinnliga Bandyklubb, vilka gjorde propaganda för kvinnlig idrott. Det var i alla fall första gången Visby stads invånare hade nöjet att se ’Hennes Majestät Kvinnan’ på kolstybben. Uppvisningen var onekligen intressant, men det tycktes emellertid som om det manliga inslaget i publiken hade det mesta nöjet av detsamma.
1929 Bildades Gotlands motorcykelklubb, GMCK, varvid de s.k. TT- och jordbaneloppen kom i fokus.
1929 Niklas Sandström blir ny ordförande i FGI och innehar posten i två år.
1929 FÖRSTA BUDKAVLEMÄSTERSKAPET gick den 10 nov. Sexton lag deltog i tävlingen och fjorton kom i mål.
A 7-officerarna segrade. I skymundan spelades den första handbollsmatchen på Gotland hösten 1929. Den gick mellan ett
läroverkslag och ett lag från några gästande u-båtar.