Stadgar

STADGAR FÖR GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING (GIF)
     enligt beslut på årsmötet 23 september 2003.

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENINGEN bildades 16 januari 2003 vid ett allmänt möte i klubblokalen vid Gutavallen i Visby.

Kap 1 Allmänna bestämmelser
1 § Uppgift
GIF skall, enligt dessa stadgar och Svenska Idrottshistoriska Föreningen verka för, att dokumentera, arkivera och forska inom den gotländska idrottsrörelsen och dess utveckling.
Verka för, att idrottens historia kan visas upp i form av utställningar och föredrag samt att det på sikt tillskapas ett idrottsmuseum.
2 § Sammansättning 
GIF skall ha en öppen medlemsintagning för enskilda personer, företag och föreningar.
Gotlands Idrottsförbunds Guldmedaljörer erbjuds medlemskap utan att erlägga årsavgift till GIF.
3 § Uteslutning
Medlem kan uteslutas om medlemsavgiften ej betalas på två år.
4 § Verksamhetsområde
GIF:s verksamhetsområde skall vara i första hand Gotland.
5 § Stadgar
Ändring eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av GIF:s årsmöte.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.
6 § Beslutande organ
GIF beslutande organ är GIF årsmöte, extra årsmöte och styrelse.
7 § Verksamhets- och räkenskapsår
Omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.
8 § Sammansättning av styrelse mm
GIF skall verka för en jämställd sammansättning mellan kvinnor och män.
Kap 2 GIF årsmöte
9 § Sammansättning och beslutsmässighet
GIF:s årsmöte och extra årsmöte är GIF:s högsta beslutande organ.
10 § Yttrande- och förslagsrätt mm
Samtliga i GIF registrerade medlemmar.
11 § Kallelse mm
GIF årsmöte hålls årligen före februari månads utgång. Kallelse till årsmötet utfärdas av GIF:s styrelse och skall delges samtliga medlemmar skriftligen, samt genom annons i dagspressen och i Gotlands Idrottsförbunds officiella organ senast tre veckor före årsmötet.
12 § Rösträtt
Rösträtten vid GIF:s årsmöte förbehålles närvarande medlemmar och bestäms genom röstlängd, som upprättas av GIF:s styrelse. Förening och företag har 1 röst vardera. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhålles.
13 § Ärenden vid GIF årsmöte
Vid GIF årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.   upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som upprättats,
2.   fastställande av föredragningslista för mötet,
3.   fråga om mötets behöriga utlysande,
4.   val av ordförande för mötet,
5.   val av sekreterare för mötet,
6.   val av två protokolljusterare tillika rösträknare,
7.   behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisorns berättelse,
8.   fråga om ansvarsfrihet för GIF-styrelsens förvaltning,
9.   val av ordförande i GIF, tillika ordförande i GIF styrelse, för en tid av ett år
10. val av 2 ledamöter för en tid av två år jämte 2 ledamöter för en tid av ett år. Halva antalet ledamöter skall väljas år,
11. val av 1 revisor jämte 1 suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom GIF för för en tid av               ett år,
12. val av ordförande och 1 ledamot i valberedningen för en tid av ett år,
13. beslut om ombud till Riksorganisationer inom idrotten.
14. behandling av förslag till GIF:s verksamhetsplan,
15. behandling av förslag(motioner) som getts in i den ordning som anges i stadgarna. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.
16. fastställande av årsavgift för nästkommande år.
      Valbar till styrelsen är alla enskilda medlemmar.
14 § Förslag till ärenden att behandlas vid GIF årsmöte
Förslag till ärenden att behandlas vid GIF:s årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före mötet.
15 § GIF extra årsmöte
GIF styrelse får sammankalla extra årsmöte. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds senast 7 dagar före mötet
Kap 3 Styrelsen i Gotlands Idrottshistoriska Förening
16 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
GIF:s styrelse är, när GIF:s årsmöte eller extra årsmöte inte är samlat, föreningens beslutande organ.
Styrelsen i GIF består av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter, valda enligt stadgarna.
GIF-styrelse utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordförande finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
17 § Åligganden
GIF:s styrelse skall:
1.   verkställa beslut på GIF:s årsmöte eller extra årsmöte,
2.   hålla sig väl underrättad om verksamheten inom den gotländska idrottsrörelsen,
3.   föra medlemsregister enligt gällande stadgar och bestämmelser,
4.   verka enligt stadgarna för att främja och tillgodose behov av att tillskapa ett Idrottshistoriskt museum på Gotland,
5.   handha och ansvara för GIF:s medel,
6.   förvalta överlämnade och donerade handlingar och materiel,
7.   tillse att erforderliga försäkringar tecknas,
8.   bereda ärenden, som skall föreläggas GIF:s årsmöte eller extra årsmöte,
9.   hålla medlemmar och pressen underrättade om verksamheten,
10. förelägga GIF:s årsmöte förslag till verksamhetsplan,
11. avge stadgeenliga rapporter till myndigheter och förbund,
12. föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.
18 § Arbetsår
GIF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från GIF:s årsmöte till och med nästkommande årsmöte.
Kap 4 Revisorer, revision
19 § Revisorer och revision
GIF:s revisorer, skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn senast en månad före GIF:s årsmöte och skall, efter verkställd revision, med revisorns berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.
Kap 5 Valberedning
20 § Sammansättning mm
Valberedningen består av ordförande och 1 övrig ledamot.
Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.
21 § Åligganden
Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Den som avböjer omval skall meddela valberedningen om beslutet.
Senast 6 veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
22 § Förslagsrätt
Förslag till ledamöter skall lämnas senast 4 veckor innan årsmötet.
Kap 6 Föreningens upphörande
23 § Upphörande
Vid beslut om upphörande av Gotlands Idrottshistoriska Förening skall dess tillgångar och övriga handlingar överlåtas till Gotlands Idrottsförbund.