Visby Manliga Gymnastik förening

VISBY MANLIGA GYMNASTIKFÖRENING
”MORGONBADARNA”
bildades 1932


Protokollsbok 1932-1962 pdf-fil
Protokollsbok 1932 – 1962 (Blädderbok)

Utdrag ur Kassabok 1937-1959

Årsberättelse 1935-1936

Morgonbadarnas Video
Bilder

Bildspel
Bildcollage

Morgonbadarna
Lite historik 

VISBY GYMNASTIKFÖRENING bildades år 1932 av några antirasistiska herrar ”å läroverkets gymnastiksal i Visby”.

Efter några år ändrades namnet till VISBY MANLIGA GYMNASTIKFÖRENING för att så småningom bli MORGONBADARNA.
Verksamheten bedrevs från början tre avdelningar Elit, Motion och Junior. Man höll till i gymnastiksalarna på Visby Högre Allmänna Läroverk.
Bland annat kan nämnas att 5 av medlemmarna deltog i gymnastikuppvisningar vid de olympiska spelen i Berlin 1936.
År 1947 tog den legendariske gymnastikdirektören vid läroverket Gösta Löfgren ”Dirken” över ledarskapet vilket han hade i nästan 20 år.
Efter att Solbergabadet tagits i bruk 1961 kom verksamheten att alltmer förläggas där.
Sedan år 2008 har föreningen ett samarbete med Wisby Simsällskap vilket har betytt mycket för föreningens framgångar.
Under årens lopp har många bekanta namn passerat.
Idag träffas vi måndagar och torsdagar kl. 07.00
Här några flitiga deltagare under årens lopp. Fritz Löfqvist, Axel Hultgren, Bröderna Alyhr, K-G Runander, Sten Johansson, Allan Pettersson, Lennart Holmberg, Sune Ronqvist, Kjell Jarebjörk och Peter Ström. 

2016-02-10
Allan Pettersson & Bo Larsson 

Nya krafttag för gymnastiken. Visby manliga gymnastikförening höll också sitt årsmöte I går kväll, vilket förlagts till läroverkets gymnastikhus. Verkmästare Eric Ericsson valdes till att leda förhandlingarna, varefter han lämnade en kort redogörelse över anledningen till att arbetet inom styrelsen under de två senaste åren varit i det närmaste nedlagt. En orsak hade varit att ordf., veterinär Erik Hedin, avflyttat från Visby och en annan hade givetvis varit att styrelseledamöterna haft sina militärtjänstgöringar på så vitt skilda håll såväl på fastlandet som här på ön, att det mött mycket stora svårigheter att nå samtidig kontakt med varandra.
Eftersom det gymnastiska intresset från allmänhetens sida dessutom visat sig vara mera än lovligt svagt beslöt mötet att dels enskilt och dels medelst pressens hjälp propagera för ett större deltagande från speciellt ungdomen.
Därefter övergick man till val av styrelse, och till ordf. nyvaldes enhälligt gymn.-dir. Gösta Löfgren. Från kassörsposten fick Eric Ericsson flytta upp till v, ordf. Sekreterare blev Åke Enström och kassaförvaltare J. A. Kraft, båda nyvalda. Folke Alyhr blev materialförvaltare och styrelseledamöter utan funktion Bengt Persson och P. E. Johansson. Revisorer blevo Nils Fredriksson och Olle Andersson med Leif Jonasson och Stig Hultberg som suppleanter.
Ombud vid Gotlands idrottsförbunds årsmöte blev Gösta Löfgren med Eric Ericsson som suppleant, och ombud för årsboken blev Olle Andersson. Gotilnds Allehanda Lördagen den 30 januari 1943