Wisby Segelsällskap

WISBY SEGELSÄLLSKAP
bildades 1883


Visby segelsällskap


”Bland de olika slag av idrott och sport som under årens lopp kommit att bedrivas i världen intar seglingen en lika gammal och traditionsrik som framstående plats. Segling är en sport för män, en sport som kräver kunnighet och vakenhet, mod och beslutsamhet, men som också ger friskhet åt sinnet, hälsa åt kroppen. stålsätter viljan och fostrar individen till en sund, god och glad människa. På havet blåser stugsittarens bitterhet bort, skvaller och avoghet vissnar av brist på jordmån, dåsigheten och dådlösheten försvinner i kölvattnet och livsmodet vinner insteg i tvehågsna och betryckta själar. Livet på havet kan vara hårt, men det är friskt och fostrande, det kan vara lättjefullt i fagra sommardagar, men det är alltid givande på ett eller annat sätt.”

          Tryck på bilden ovan och du kan läsa hela berättelsen